Regulamin darowizn

§1

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Portale – stronę internetową dostępną pod adresem hermanice.dominikanie.pl wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami i aplikację Dominikanie Ustroń wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami dostępną w Sklepie Play dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz na platformie dystrybucji cyfrowej App Store z aplikacjami dla iPada, iPhone’a oraz iPoda touch.
 2. Bracia Dominikanie – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Klasztor oo. Dominikanów przy ul. Dominikańskiej 14 w Ustroniu, NIP 5482115111 świadczącego za pośrednictwem Portali usługi elektroniczne, a także przyjmującego darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik – osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Portali lub dokonująca za ich pośrednictwem Darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany Darczyńcą).
 5. Pośrednik usług finansowych – Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN.
 6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Braci Dominikanów przeznaczone na realizację działalności Klasztoru i Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ustroniu.
 7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portale służą zbiórce środków pieniężnych przeznaczonych na realizację działalności Klasztoru i pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ustroniu oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portali ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem darowizn oraz Polityką prywatności, zaś korzystanie z Portali oznacza akceptację treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
 3. Bracia Dominikanie, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie udostępniają Użytkownikom Regulamin i Politykę prywatności poprzez umieszczenie ich na Portalach.
 4. W razie naruszenia zapisów Regulaminu Bracia Dominikanie mają prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o której mowa w §5.

§3

DAROWIZNA, CZYLI PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

 1. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazując środki finansowe na rzecz Braci Dominikanów dokonuje Darowizny, a więc czynności prawnej, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, a która polega na bezpłatnym przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz Braci Dominikanów pod tytułem darowizny.
 2. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż w momencie dokonania przelewu środków finansowych ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że niezależnie od niezachowania przepisanej formy czynności prawnej, darowizna jest ważna i skuteczna.
 3. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż można przekazać środki finansowe, czyli darowiznę, poprzez bezpośrednią wpłatę na numer rachunku bankowego Braci Dominikanów lub też za pomocą pośrednika usług finansowych. O starcie możliwości przekazywania darowizny za pomocą pośrednika usług finansowych wszyscy Użytkownicy zostaną poinformowania osobnym komunikatem w zakładce Aktualności na stronie internetowej Braci Dominikanów.

§4

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALI

 1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portali, Użytkownik powinien spełnić łącznie następujące wymogi:
  a) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu;
  b) Dostęp do Internetu;
  c) Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej pliki typu cookies;
  d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w §4 pkt. 1 wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portali.
 3. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
 4. Bracia Dominikanie za pośrednictwem Portali i na podstawie niniejszego regulaminu świadczą usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazania darowizny na realizację działalności Braci Dominikanów.
 5. Bracia Dominikanie nie pobierają prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników.

§7

OSTRZEŻENIE

Bracia Dominikanie przestrzegają przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Bracia Dominikanie oświadczają, że dokładają wszelkich starań dla ochrony Użytkowników oraz proszą o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników są Bracia Dominikanie. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera Polityka prywatności, która zostaje udostępniona Użytkownikom równocześnie z niniejszym Regulaminem i stanowi integralną jego część.

§9

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] oraz listownie, pod adresem: Klasztor oo. Dominikanów, ul. Dominikańska 14, 43-450 Ustroń, z dopiskiem Reklamacja serwis internetowy. Bracia Dominikanie nie później niż w terminie 14 dni odniosą się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§10

ZMIANY REGULAMINU

 1. Bracia Dominikanie mają prawo dokonywać zmian w regulaminie.
 2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalach.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalach.
 2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Braćmi Dominikanami, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §9.