Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisów hermanice.dominikanie.pl oraz aplikacji Dominikanie Ustroń zwanych dalej Serwisami, Klasztor oo. Dominikanów przy ul. Dominikańskiej 14 w Ustroniu, legitymująca się numerem NIP 5482115111, dalej zwany: Bracia Dominikanie, przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisów, zwanych dalej Użytkownikami.

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone i przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisów przez Braci Dominikanów. Bracia Dominikanie zapewniają, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisów są zgodne z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej.

Bracia Dominikanie zalecają, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, aby mogli się z nią zapoznać z łatwością, w tym celu została ona zamieszczona w całości na stronie internetowej hermanice.dominikanie.pl

§1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników są Bracia Dominikanie.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

§2

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bracia Dominikanie przetwarzają dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

1. w celu realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn (wpłat online), w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;
2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;
3. w celu obsługi reklamacji związanych z działaniem Serwisów;
4. w celu prowadzenia statystyk i analiz zachowań Użytkowników.

Przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

Świadczenie usług drogą elektroniczną lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, odbywa się w każdym przypadku na podstawie zgody Użytkownika.

Bracia Dominikanie przetwarzają również dane osobowe Użytkowników w celach:

1. archiwalnych;
2. dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
3. rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości).

Przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Braci Dominikanów polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

§3

COFNIĘCIE ZGODY

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, w jaki ją wyraził.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§4

PLIKI COOKIES

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator – Bracia Dominikanie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1. „Sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. „Stałe” (persistent cookies) pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), może je odnaleźć na stronie dostawcy oprogramowania.

Operator Serwisów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§5

WYMÓG PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisów, tj. dokonuje darowizny. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania darowizny. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bracia Dominikanie nie udostępniają danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, z wyjątkiem następujących podmiotów: Krajowy Integrator Płatności S.A. Tpay (z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 61-894 Poznań), PayPal Inc. i Poczta Polska SA (z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa)], którym udostępnia się dane w celu obsługi procesu przekazania darowizny.

Bracia Dominikanie są obowiązani również udostępnić dane osobowe Użytkowników na żądanie organów administracji publicznej, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Udostępniając dane Użytkowników Bracia Dominikanie dokładają wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§7

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Bracia Dominikanie przetwarzają następujące dane osobowe:
1. imię i nazwisko;
2. adres e-mail;
3. adres pocztowy (w przypadku jego podania np. w czasie przekazywania darowizny);
4. numer telefonu (w przypadku jego podania np. w czasie przekazywania darowizny).

§8

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:
1. Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
2. Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
3. Żądania usunięcia danych;
4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. Żądania przeniesienia danych osobowych;
6. Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

§9

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Bracia Dominikanie przetwarzają dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.

W pozostałych przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie udzielonej zgody, Bracia Dominikanie zaprzestają przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§10

BEZPIECZEŃSTWO

Bracia Dominikanie podejmują wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia pełnej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Bracia Dominikanie stosują dostępne im procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Braci Dominikanów, jest uprawniony do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Z Braćmi Dominikanami Użytkownik może się skontaktować drogą mailową poprzez adres e-mail: [email protected]. W zakresie danych osobowych rekomendujemy kontakt z o. Maciejem Niedzielskim OP – wyznaczonym przez Braci Dominikanów inspektorem ochrony danych osobowych – drogą mailową na powyższy adres.