O. Tomasz Gałuszka, mediewista: Powstanie trybunałów in causa fidei, czyli w sprawach wiary, było powodowane troską o zbawienie drugiego człowieka.

 

Zajmują go rzeczy trudne, w zasadzie takim jedynie poświeca uwagę. Czas spędza z ludźmi o pogmatwanych historiach. Wszyscy oni przynależą już do historii a jednak Ojciec Tomasz Gałuszka uczy się od nich podejścia do współczesnego człowieka.  Otwarcie mówi o tym, że studiowanie średniowiecznych biografii udowadnia nam, jak bardzo zobojętnieliśmy na siebie nawzajem.

– Według krótkiego biogramu, umieszczonego na stronach wydawnictwa „W  drodze”  ojciec Tomasz Gałuszka znany jest jako miłośnik tematów trudnych i biografii pogmatwanych. Stąd pierwsze pytanie: co Ojca pociąga w trudnych tematach i pogmatwanych historiach?

Jak zmieniło Ojca studiowanie wspomnianych pogmatwanych historii? Czy zmieniło?

Czego możemy się nauczyć od ludzi czasów Inkwizycji?

 


*Wywiad z o. Tomaszem Gałuszką OP przeprowadzony 28 października 2017r. z okazji pierwszego wykładu Dominikańskiej Szkoły Wiary pt. „Inkwizycja kościelna: biała i czarna legenda.” w Ustroniu – Hermanicach.

Z Ojcem Tomaszem Gałuszką OP rozmawiała Aleksandra Eysymontt

 

 


 

O. Tomasz Gałuszka OP

(ur. 1978) w 2004 r. obronił na UPJPII rozprawę magisterską nt. XIII-wiecznych dominikańskich komentarzy do Psalmów i zdobył stopień magistra teologii, ze specjalizacją historii teologii średniowiecznej. W 2009 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum, cap. I-II. Studium historyczne i edycja tekstu. Monografia ta została opublikowana i w 2012 r. zdobyła główną nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w.

Od 2010 r. jest adiunktem w Katedrze Historii Starożytności i Średniowiecza na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z historii Powszechnej, Polski i Kościoła w średniowieczu, archiwistyki i historii papiestwa. Wykłada również w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, gdzie prowadzi zajęcia z historii Kościoła i Zakonu w średniowieczu oraz metodyki pracy naukowej. Od 2012 r. jest również dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie oraz koordynatorem kilku projektów naukowych, finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowe Centrum Wspierania Humanistyki.

W 2013 r. otrzymał nominację do Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Warto zaznaczyć, że jest jej najmłodszym członkiem tej najstarszej i najważniejszej polskiej świeckiej organizacji.

Podstawą do otrzymania habilitacji było osiągnięcie naukowe pt. Polska Prowincja Dominikanów w XIV wieku. Studia i nowe źródła. Jestem autorem 3 monografii naukowych, 3 edycji krytycznych tekstów średniowiecznych, współautorem i redaktorem naukowym 6 innych książek, autorem 40 artykułów naukowych.

O. Gałuszka w zakonie jest od 15 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r. Od 2000 r. mieszka w najstarszym konwencie Polskiej Prowincji dominikanów w Krakowie.