Modlitewne Godziny Apostolstwa Dobrej Śmierci odbywają się w każdy IV wtorek miesiąca o godz. 17:00.

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI głosi: Dobrze żyć – to wiele, ale dobrze umrzeć – to wszystko.

Stowarzyszenie w obecnej formie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku. Papież ten obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny, rozciągając jego działalność na cały Kościół. Zostało ono oddane pod szczególną opiekę Matce Boskiej od Siedmiu Boleści i świętemu Józefowi, wielkim Patronom Dobrej śmierci.

Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związane z kultem Matki Boskiej Bolesnej.

Celem Stowarzyszenia jest uzyskanie:

•    łaski wytrwania w dobrem dla sprawiedliwych,

•    łaski nawrócenia dla grzeszników,

•    łaski dobrej śmierci dla wszystkich.

Dla uzyskania tego celu ADŚ:

•    kieruje nasze myśli i pomaga trwać w łasce uświęcającej i być gotowym na śmierć w każdej chwili,

•    poleca nabożeństwa do Matki Bożej pod specjalnym wezwaniem Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci,

•    zapewnia udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw.

Warunkiem przyjęcia do ADŚ jest:

•    wyrażenie swojej zgody,

•    wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia.

Dopuszcza się przynależność:

•    I Stopnia – zwykłe wyrażenie zgody na wpisanie się do Księgi, w celu oddania się pod opiekę Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci,

•    II Stopnia – oprócz zapisu, konieczność odmawiania, rano i wieczorem, trzech Zdrowaś Maryjo… z wezwaniem Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, Święty Józefie – módl się za nami,

•    III Stopnia – jak w stopniu drugim oraz dodatkowo każdego wieczora rachunek sumienia, co miesiąc dzień skupienia oraz modlitwy.

Członkowie Stowarzyszenia starają się:

•    wielbić Boga,

•    zachowywać przykazania,

•    wypełniać swoje obowiązki,

•    praktykować I. piątki i I. soboty miesiąca,

•    rozważać cierpienia Jezusa i Jego Matki,

•    znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokory,

•    rozważać często rzeczy ostateczne człowieka,

•    oddać się całkowicie Matce Bożej, obchodzić uroczyście święta Matki Boskiej, czcić Ją i kochać, naśladować Jej cnoty, szerzyć Jej kult w swoimi otoczeniu, nawiedzać w miarę możliwości Jej sanktuaria,

•    troszczyć się o zbawienie bliźnich,

•    pocieszać samotnych, chorych,

•    modlić się o nawrócenie grzeszników.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

Pamiętaj o swej ostatniej godzinie życia i zapisz się do Stowarzyszenia Matki Boskiej patronki Dobrej Śmierci!